บริการพนักงานในสำนักงาน

ลักษณะการให้บริการ

 • คัดเลือกพนักงานด้วยระบบการคัดสรรคุณภาพ
 • จัดจ้างได้ทั้งงานโครงการและงานประจำ
 • มีทีมผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดทั้งสัญญา
 • มี Site Auditor เพื่อวัดความพึงพอใจและรับข้อร้องเรียน
 • พนักงานเป็นพนักงานโดยตรงของผู้ให้บริการ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ค่าใช้จ่ายคงที่ตามงบประมาณจัดจ้างที่จัดไว้
 • สามารถควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินงานได้
 • ปรับเปลี่ยนระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยต่อสภาวะการแข่งขัน
 • บุคลากรประจำมุ่งเน้นและสร้างประสิทธิภาพงานอื่นได้เพิ่มขึ้น
 • สามารถลด ตัด เลิก หรือยุบขั้นตอนการทำงานบางส่วนได้เพื่อคุณภาพรวมเป็นหลัก
 • ลดภาระทางด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • มีการปฐมนิเทศและอบรมพนักงานก่อนเริ่มงานและในระหว่างสัญญา