บริการรับจ้างเหมาพนักงานในภาคอุตสาหกรรม

ลักษณะการให้บริการ

เป็นการจัดส่งแรงงานเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง ตามตำแหน่งและคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งการให้บริการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. งานในส่วนการผลิต หมายถึง การให้บริการพนักงานเข้าทำงานในส่วนการผลิตสินค้าต่างๆในโรงงาน เช่น พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QA พนักงานบรรจุหีบห่อ Packing เป็นต้น
  2. งานในคลังสินค้า หมายถึง การให้บริการพนักงานเข้าทำงานในส่วนของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เช่น พนักงานคลังสินค้า พนักงาน Load / Unload พนักงานขับรถยก (Forklift Driver) พนักงานขับเครน เป็นต้น
  3. งานสนับสนุนงานสายสำนักงาน หมายถึง การให้บริการพนักงานในตำแหน่งงานที่อยู่ในส่วนของสำนักงานของโรงงาน เช่น พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานธุรการ เป็นต้น

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • การคัดเลือกพนักงานและจัดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนด
  • ปฐมนิเทศและจัดเครื่องแบบในการทำงานให้
  • ตรวจสอบข้อมูลการทำงาน การลางาน และการทำงานล่วงเวลา
  • จัดทำเงินเดือนจ่ายให้กับพนักงานและดูแลสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งอาจรวมไปถึงการจัดการโครงสร้างเงินเดือน การประเมินผลงานและการควบคุมดูแลการทำงานด้วย
    **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตความต้องการของลูกค้า