บริการรับทำเงินเดือน

ลักษณะการให้บริการ

  • บริการจัดเก็บประวัติพนักงาน
  • จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • จัดส่งรายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงิน
  • จัดทำสถิติและข้อมูลต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆอยู่เสมอ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ลดการลงทุนด้าน Software
  • ลดการลงทุนด้าน Hardware ไม่ว่าจะเป็น Computer หรือ Printer
  • ลดบุคลากรในการจัดทำเงินเดือน และจัดส่งรายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การรักษาความลับให้กับลูกค้า